Carinski zakon i carinski dozvoljena potupanja

Ovaj kurs namenjen je učesnicima u spoljno-trgovinskom prometu, posebno uvozno-izvozno orijentisanim kompanijama, zatim kompanijama koje se bave logistikom, carinskim agentima i zastupnicima u carinskom postupku, kojma je neophodno opširnije znanje o carinskim propisima, dozvoljenim postopanjem radi izbegavanja carinskih prekršaja i za ispravan pristup carinjenju robe. Kurs je podeljen u 8 modula koji obrađuju aktuelne teme u vezi sa carinskim zakonom i carinski dozvoljenim postupanjima, a osnovni cilj je da polaznici steknu praktično znanje (pre svega kroz rešavanje konkretnih problema i primera iz svakodnevne carinske prakse) kako bi bez poteškoća mogli da proprate carinski postupak.
Kurs vodi Imre Miler, predavač sa dugogodišnjim iskustvom na svim nivoima carinjenja, uz primenu svih zakonskih rešenja, koji je ujedno i jedini ovlašćeni sudski veštak za carinska pitanja (Rešenjem Ministarstva pravde).

Ukupan fond je 60 školskih časova koji su podeljeni na 8 modula::

  1. Dozvoljeni carinski postupci;
  2. Prijavljivanje i skladištenje;
  3. Sporazumi o slobodnoj trgovini sa državama članicama Carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan;
  4. Deklarisanje robe i davanje (ukidanje) ovlašćenja za sačinjavanje izjave o poreklu na fakturi;
  5. Poreklo robe i primena pan-evropskih pravila;
  6. Carinska vrednost, stopa carine i carinski postupak;
  7. Carinski prekršaj i kontrola;
  8. Privremeni uvoz bez plaćanja carine.

Nastava se odvija u interaktivnom okruženju i podrazumeva praktično rešavanje problema, uz upotrebu carinske dokumentacije i autentičnih carinskih formulara. Termini održavanja nastave određuju se u dogovoru sa polaznicima.
Detaljne informacije o nastavi, upisu, cenama, uslovima plaćanja i sl. možete dobiti telefonom: 021 44 75 77, 064 67 91 600; lično: Eduka Centar, Trg mladenaca 5, Novi Sad; ili mejlom: office@eduka-centar.com.

Dobro došli!