HACCP sistem

Zašto HACCP?
Svest savremenog potrošača hrane je na mnogo višem nivou, nego što je bila u prethodnim vremenima. U prošlosti, dobra reklama i usmene tvrdnje o kvalitetu proizvoda bili su sasvim dovoljni da se održi poverenje potrošača za određeni proizvod. Danas, potrošači žele dokaz da hrana koju kupuju zadovoljava u potpunosti zahteve i standarde o bezbednosti prehrambenih proizvoda.

Primena HACCP sistema je prihvaćena kao sredstvo za ostvarivanje bezbednosti hrane. Zakonom o bezbednosti hrane koji u Srbiji stupa na snagu u junu 2011. HACCP sistem postaje zakonska obaveza.
Obaveze subjekata u oblasti higijene hrane (uključujući i hranu za životinje) definisane su članom 47. Zakona o bezbednosti hrane: Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Kome je namenjen ovaj seminar?
Seminar je namenjen svim subjektima u poslovanju sa hranom, kao što su pekare, restorani, picerije, pivnice, kafe poslastičarnice, pečenjare, mlečni restorani, restorani za samoposluživanje, nacionalne kuće, objekti za brzu pripremu hrane i dr. iz sledećih razloga:
-  zbog obavezne primene Zakona o bezbednosti hranekoji nalaže:“Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.“;
- kako bi bolje razumeli način na koji će inspektor pristupati u proveri uspostavljenog sistema bezbednosti i usaglašenosti sa Zakonom o bezbednosti hrane.

Kako je seminar osmišljen?
- Na praktičan način biće predstavljene Zakonske odrednice koje proističu iz sprovođenja dobre proizvođačke, dobre higijenske prakse i HACCP sistema;
- Praktičnim primerima i savetima biće demonstrirana rešenja kako udovoljiti novim Zakonskim odrednicama;
- Jednostavnim rečnikom i primerima iz svakodnevne prakse biće prezentovan minimalan set uslova koje inspektor očekuje da zatekne pri kontroli sprovođenja Zakona o bezbednosti hrane;
- Polaznici će steći potrebno znanje za samoproveru sopstvenog sistema bezbednosti hrane
Primeri tema:
- obavezna dokumentacija koju pravno lice mora imati;
- obrasci koje pravno lice mora popuniti (gde / šta / kome uputiti);
- neophodni minimum uslova koje pravno lice mora zadovoljiti (enterijer, osvetljenje, radne površine...);
- odrednice vezane za dostavu robe (potreba postojanja posebnih ulaza za robu i potrošače, vreme dostave, svakodnevno evidentiranje stanja...);
- odrednice vezane za higijenu (pranje) tekstilnog materijala (krpe, stolnjaci...);
- odrednice vezane za dezinsekciju i deratizaciju (potrebni ugovori...);
- izgled i propisi praćenja stanja u magacinu;
- i mnogo toga drugog.

Sadržaj seminara:
Seminar se zasniva na tumačenju i praktičnoj primeni pet početnih koraka i sedam priznatih HACCP principa koji su definisani u Vodiču za razvoj primenu preduslovnih programa i principa HACCP u proizvodnji hrane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, sumarstva i vodoprivrede (2009) i u Uputstvu za primenu samokontrole i kontrole sistema DPP, DHP i HACCP Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, sumarstva i vodoprivrede (mart 2011).
1. Formiranje HACCP tima;
2. Opis proizvoda;
3. Identifikacija nameravane upotrebe proizvoda;
4. Konstruisanje dijagrama toka
5. Verifikacija dijagrama toka;
6. Identifikacija opasnosti (princip 1.);
7. Definisanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka (CCP) (princip 2.);
8. Uspostavljanje kritičnih granica za svaku CCP (princip 3.);
9. Sistem praćenja za svaku CCP (princip 4.);
10. Uspostavljanje korektivnih mera za svaku CCP (princip 5.);
11. Verifikacija HACCP sistema (princip 6.);
12. Upravljanje dokumentima i zapisima (princip 7.).

Trajanje seminara:
Seminar traje 2 dana, po 5 sati dnevno.
Termini za održavanje seminara: kontinualno, po formiranju grupa (do 10 polaznika).

Predavači
Predavači su ocenjivači i konsultanti za primenu HACCP sistema.

Sertifikat
Polaznici seminara koji uspešno polože završni ispit dobijaju Potvrdu o sticanju potrebnih znanja za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.