Job-related English

JOB-RELATED ENGLISH LANGUAGE COURSE je specijalizovani kurs poslovnog engleskog jezika, koji se kreira na osnovu realnih, konkretnih potreba polaznika. Pre početka nastave, analiziraju se profesionalne aktivnosti svakog polaznika pojedinačno, za čiju je realizaciju neophodan engleski jezik (poslovna komunikacija telefonom, vođenje prezentacija, učestvovanje u sastancima, kreiranje poslovnih ponuda i dopisa, vođenje pregovora...). Nakon analize, formira se specijalna obuka, u potpunosti prilagođena potrebama i ciljevima polaznika i primenjiva u njihovom realnom radnom okuženju. Kurs vodi magistar engleskog jezika i književnosti sa sertifikatom FTBE Londonske privredne komore (biografija predavača).

Neke od TEMATSKIH CELINA koje su obuhvaćene kursem:

 1. Telefoniranje
 • priprema za dolazne pozive
 • priprema za odlazne pozive
 • javljanje na telefon
 • uspostavljanje veze
 • iznošenje problema / traženje informacije
 • iznošenje razloga za poziv
 • izvinjavanje preko telefona/pokazivanje razumevanja
 • ostavljanje i primanje poruka
 • planiranje i promena planova
 • obavljanje rezervacija/ poručivanje/rezervacije konfrerencija
 • žalbe preko telefona
 • završavanje razgovora
 • konferencijski pozivi
 1. Prezentacije i pitanja nakon prezentacija
 • lično predstavljanje
 • predstavljanje kolega
 • predstavljanje firme
 • predstavljanje strukture firme
 • predstavljanje novog proizvoda ili usluge koje nudi firma
 • predstavljanje problema
 • predstavljanje grada u kome se firma nalazi
  • početak prezentacije
  • objašnjavanje razloga za prezentaciju
  • iznošenje glavnih tema prezentacije
  • uvođenje prve teme i prelazak na sledeću temu
  • iznošenje detalja
  • predstavljanje novih informacija
  • vraćanje na predhodne teme
  • spominjanje problema
  • predlaganje rešenja problema
  • sumiranje
  • završavanje prezentacije i najava pitanja posle prezentacije
  • odgovaranje na pitanja
  • ako nešto krene kako ne treba...
 1. Sastanci
 2. Pregovaranje
 3. Razgovor sa poslovnim klijentima i gostima
 4. Trendovi
 5. Poslovna korespodencija

(upiti, naručivanje, plaćanje, žalbe, različita korespodencija, korespodencija unutar firme...)

Pre formiranja kursa, svaki polaznik popunjava formular koji predstavlja polazište u analizi njegovih realnih potreba. Svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost da popune formular u prilogu i dostave ga lično, poštom ili e-mail-om, na adresu Eduka Centra:

Form "Needs Analisys" (eng. doc)
Formular "Analiza potreba" (srp. doc)